ഞാൻ അടിയന്തിരമായി ലോൺ 2016/2017/2018 വേണമെങ്കിൽ/ñān aṭiyantiramāyi lēāṇ 2016/2017/2018 vēṇameṅkil

billgate ജെന്നിഫർ 2020@outlook.com: ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഞങ്ങള് up.inbox അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പണം ഒരുക്കണമെന്നും ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ഡോളറുമായി പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനം വായ്പ അപേക്ഷിക്കുക
പ്രിയ ഉപഭോക്താവേ
നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ക്യാഷ് തിരയുന്ന
ബിൽ വാതിൽ ജെന്നിഫർ പണയ സ്ഥാപനമായ സ്വാഗതം. നാം വിദ്യാർഥിയെ പോലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും വായ്പയും ഉദ്ദേശ്യം തിരയുന്ന മോശം ക്രെഡിറ്റ് ആ വായ്പ ഓഫർ
1: ഹൌസ് ലോൺ,
2: കാർ ലോൺ,
3: സ്കൂൾ ലോൺ,
4: വ്യാപാര വ്യക്തിഗത വായ്പ മറ്റു പല വായ്പ.
ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഒരു 1-50 വർഷം തിരിച്ചടവ് ദൈർഘ്യം ഘട്ടത്തോടെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അംഗീകാരം, മോശം ക്രെഡിറ്റ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് ശരി ആണ്.
നാം $ 1,000 $ 50,000,000.00 ഡോളർ ശ്രേണിയിൽ നിന്നും വായ്പ നൽകുന്ന. നമ്മുടെ വായ്പ പരമാവധി സുരക്ഷ നന്നായി ഇൻഷ്വർ ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണന നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് വായ്പാ കൊടുക്കുന്ന ആൾ നേടുകയും എങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് പകലും ഉറക്കം അഴിക്കുന്നതു ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? ദ്രുത നിങ്ങളുടെ fingernails കടിക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? പകരം ഇപ്പോൾ സ്വയം അടിക്കുന്നത്, ബിൽ-ഗോപുരം ജെന്നിഫർ വായ്പാ കമ്പനിയായ നമ്മുടെ മിഷൻ ആണ് വിജയം വിജയം പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ, നിങ്ങളുടെ മോശം ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം നിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വായ്പ വിദഗ്ദ്ധരിലൊരാൾ.
* നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി നിർബന്ധിതരാകുകയോ ചെയ്യും?
* നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റുകൾ ആൻഡ് കടങ്ങൾ വീട്ടാനും ഫണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?
* നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് സജ്ജമാക്കാൻ ധനകാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?
* വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വകാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് വായ്പ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും?
* നിങ്ങൾ വലിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി വായ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?
നിങ്ങൾ മുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ 4% പലിശ വായ്പ നൽകുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
* $ 90.000.000 ഡോളർ വരെ കയറി ഒന്നും തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല.
* പകരം 1 20 വർഷം തമ്മിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
* പ്രതിമാസം വാർഷിക തിരിച്ചടവ് പ്ലാൻ തമ്മിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
* സൌകര്യപ്രദമായ വായ്പ നിബന്ധനകൾ.
കടം വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു.
1) പൂർണ്ണ പേരുകൾ: ………….
2) രാജ്യം: …………… ..
3) വിലാസം: ……………….
4) സംസ്ഥാനം: ………………
5) സെക്സ്: ……………… ..
6) വിവാഹിക അവസ്ഥ: ………
7) തൊഴിൽ: …………… ..
8) ഫോൺ നമ്പർ: ……………
10) പ്രതിമാസ വരുമാനം: ……………
11) അടുത്ത ബന്ധുവിന്: …………… ..
12) വായ്പ തുക ആവശ്യമായിരുന്നില്ല …………
13) വായ്പ ദൈർഘ്യം: …………… ..
വായ്പ 14) ഉദ്ദേശ്യം: …………
ഉടൻ മുകളിലുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ വായ്പ നിബന്ധനകൾ അയക്കും പിന്നെ
ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് ക്രമത്തിൽ അസാപ് വ്യവസ്ഥകൾ.
മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ മുന്നോട്ട് തേടും.
അനുമോദനങ്ങൾ
ആദരവായി billgatejennifer2020@outlook.com ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക
നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച ഏത് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തിരികെ ഒരു പകർപ്പ് മടങ്ങേണ്ടതാണ്:
ശ്രദ്ധിക്കുക: എല്ലാ മറുപടികളും ഇമെയിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം: [billgatejennifer2020@outlook.com]

_______________________billgate jenniphar 2020@outlook.com: ippēāḷ bāṅk ñaṅṅaḷ up.inbox alleṅkil imeyil tiraññeṭukkāvunnatāṇ raṇṭ miniṟṟukaḷkkuḷḷil niṅṅaḷuṭe paṇaṁ orukkaṇamennuṁ ippēāḷ svantaṁ ḍēāḷaṟumāyi peṭṭennuḷḷa tīrumānaṁ vāypa apēkṣikkuka
priya upabhēāktāvē
niṅṅaḷ raṇṭ miniṟṟinuḷḷil peṭṭennuḷḷa kyāṣ tirayunna
bil vātil jenniphar paṇaya sthāpanamāya svāgataṁ. nāṁ vidyārthiye pēāluḷḷa sāmpattika sahāyavuṁ vāypayuṁ uddēśyaṁ tirayunna mēāśaṁ kreḍiṟṟ ā vāypa ōphar
1: hes lēāṇ,
2: kār lēāṇ,
3: skūḷ lēāṇ,
4: vyāpāra vyaktigata vāypa maṟṟu pala vāypa.
lēākattinṟe ēteṅkiluṁ bhāgatt oru 1-50 varṣaṁ tiriccaṭav dairghyaṁ ghaṭṭattēāṭe iviṭe ellāvarkkuṁ aṅgīkāraṁ, mēāśaṁ kreḍiṟṟ śari alleṅkil kuṟañña kreḍiṟṟ śari āṇ.
nāṁ $ 1,000 $ 50,000,000.00 ḍēāḷar śrēṇiyil ninnuṁ vāypa nalkunna. nam’muṭe vāypa paramāvadhi surakṣa nannāyi inṣvar ñaṅṅaḷuṭe mungaṇana niṅṅaḷ ḍilīṟṟ vāypā keāṭukkunna āḷ nēṭukayuṁ eṅṅane viṣamikkunnat pakaluṁ uṟakkaṁ aḻikkunnatu uṇṭākunnuṇṭēā? druta niṅṅaḷuṭe fingernails kaṭikkuṁ uṇṭākunnuṇṭēā? pakaraṁ ippēāḷ svayaṁ aṭikkunnat, bil-gēāpuraṁ jenniphar vāypā kampaniyāya nam’muṭe miṣan āṇ vijayaṁ vijayaṁ parihāraṁ kaṇṭettān, niṅṅaḷuṭe mēāśaṁ kreḍiṟṟ caritraṁ nirttān niṅṅaḷe sahāyikkān kaḻiyunna vāypa vidagd’dharileārāḷ.
* niṅṅaḷ sāmpattikamāyi nirbandhitarākukayēā ceyyuṁ?
* niṅṅaḷ kreḍiṟṟukaḷ ānḍ kaṭaṅṅaḷ vīṭṭānuṁ phaṇṭ āgrahikkunnat?
* niṅṅaḷuṭe svantaṁ bisinas’s sajjamākkān dhanakārya āgrahikkunnat?
* vividha āvaśyaṅṅaḷkkāyi svakārya alleṅkil bisinas’s vāypa āvaśyamuṇṭennuṁ?
* niṅṅaḷ valiya pad’dhatikaḷ naṭappilākkunnatināyi vāypa āgrahikkunnat?
niṅṅaḷ mukaḷil praśnaṅṅaḷ ēteṅkiluṁ uṇṭeṅkil, niṅṅaḷkk sahāyikkān kaḻiyaṇameṅkil ennāl niṅṅaḷe ñān 4% paliśa vāypa nalkunna manas’silākkunnu āgrahikkunnu.
* $ 90.000.000 ḍēāḷar vare kayaṟi onnuṁ tuniññiṭṭilla.
* pakaraṁ 1 20 varṣaṁ tam’miluḷḷa tiraññeṭukkuka.
* pratimāsaṁ vārṣika tiriccaṭav plān tam’miluḷḷa tiraññeṭukkuka.
* sekaryapradamāya vāypa nibandhanakaḷ.
kaṭaṁ vivaraṅṅaḷ āvaśyamāyirunnu.
1) pūrṇṇa pērukaḷ: ………….
2) rājyaṁ: …………… ..
3) vilāsaṁ: ……………….
4) sansthānaṁ: ………………
5) seks: ……………… ..
6) vivāhika avastha: ………
7) teāḻil: …………… ..
8) phēāṇ nampar: ……………
10) pratimāsa varumānaṁ: ……………
11) aṭutta bandhuvin: …………… ..
12) vāypa tuka āvaśyamāyirunnilla …………
13) vāypa dairghyaṁ: …………… ..
vāypa 14) uddēśyaṁ: …………
uṭan mukaḷiluḷḷa phēāṁ pūrippikkuka, ñān ninne enṟe vāypa nibandhanakaḷ ayakkuṁ pinne
ñaṅṅaḷe munnēāṭṭ kramattil asāp vyavasthakaḷ.
munnēāṭṭupēākān ñān aṅṅane niṅṅaḷil ninnuṁ kēḷkkān munnēāṭṭ tēṭuṁ.
anumēādanaṅṅaḷ
ādaravāyi billgatejennifer2020@outlook.com ñaṅṅaḷe bandhappeṭuka
niṅṅaḷkk ayacca ēt apēkṣā phēāṁ pūrippicc tirike oru pakarpp maṭaṅṅēṇṭatāṇ:
śrad’dhikkuka: ellā maṟupaṭikaḷuṁ imeyil phēārvēḍ ceyyaṇaṁ: [billgatejennifer2020@outlook.com]____________________________________________

 

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s